fbpx

Sekretess

Integritetspolicy

Sekretessförbindelse

Version 2018-02-15

Benchtell AB (nedan benämnt Benchtell), med organisationsnummer 559012-6891, har ett uppdrag för våra kunder som innebär tillgång till sekretessbelagda uppgifter.

Benchtell får inte utan kundens godkännande till tredje man utlämna handlingar eller på annat sätt återge uppgifter, vilka rör företagshemlig information och inte heller sådant som rör interna förhållanden eller uppgifter om kundens egna kunder eller leverantörer.

Sekretesskyldigheten gäller inte för sådan information som blivit allmänt känd.

Sekretesskyldigheten gäller även om parternas mellanhavanden i övrigt upphört att gälla.

Uppgifter som kund registrerar i tjänsten får endast finnas tillgängligt i de system som Benchtell tillhandahåller åt kunden.

En Byråpartner (revisions-/redovisningsbyrå) registrerar ett kundföretag anonymt i tjänsten. Kundföretaget identifieras enbart med byråns interna kundnummer vilket innebär att tjänsten kan användas oberoende av enskilda kunders medgivande.

Benchtell ansvarar för skada som på grund av åsidosättande av denna tystnadsförbindelse åsamkar kunden.

Tvist i anledning av denna sekretessförbindelse skall avgöras av skiljemän (förenklat skiljeförfarande) enligt den vid skiljeförfarandets gällande lagen därom. Skiljeförfarandet skall äga rum i Malmö.


Benchtell AB
Org.nr: 559012-6891