fbpx

Allmänna villkor

Användarvillkor

Allmänna villkor

Version 2020-03-01

Allmänt

Tack för att du använder tjänsten Benchtell.com. Vi vill genom våra Allmänna villkor upplysa dig om våra regler för tjänsten.
Dessa allmänna villkor reglerar tjänster inom abonnemanget på Benchtell.com levererat till kund av Benchtell AB, org.nr 559012-6891, nedan kallad Benchtell.
Benchtell har rätt att ändra dessa allmänna villkor med ikraftträdande 30 dagar efter att de nya allmänna villkoren har offentliggjorts och meddelats kunden.


Avtalstid

Avtal anses träffat i samband med att man registrerat/aktiverat konto via app.benchtell.com.
Avtalstiden är samma period som betalningsperioden dvs. årsvis, eller den tid som parterna kommer överens om. Vid beställning av olika moduler i tjänsten löper avtalstiden från den tidpunkt då den första modulen beställdes.
Avtalet förlängs automatiskt med samma period om tjänsten inte skriftligen har sagts upp senast en (1) månad före avtalstidens utgång. Kravet på skriftlighet uppfylls om kund skickar ett mail till support@benchtell.com


Öppet köp

Som kund har man rätt att säga upp avtalet inom trettio (30) dagar från att avtalet ingicks om att få tillgång till tjänsten (s.k. öppet köp). Rätten till öppet köp gäller enbart vid beställning av tjänsten för första gången men gäller däremot inte vid beställning av tillkommande licenser eller vid beställning av tilläggsmoduler. Benchtell återbetalar eventuella licensavgifter som Kunden har erlagt vid sådan uppsägning. Inga andra avgifter återbetalas såvida inget annat överenskommits.


Överlåtelse av abonnemang

Kunden kan inte överföra detta avtal utan skriftligt medgivande från Benchtell och inte utan att kunden till fullo betalt för alla tjänster tillhandahållna av Benchtell.
Benchtell kan överlåta rättigheter och skyldigheter i enlighet med detta avtal till annat företag.


Avgifter

Avgift för tjänst framgår av avtal, orderbekräftelse eller faktura. Fakturering sker årsvis eller den tid som parterna kommit överens om. Betalning skall ske senast 30 dagar efter fakturadatum. Dröjsmålsränta utgår enligt räntelagen för den tid efter förfallodagen som betalning ej har erlagts.
Benchtell har rätt till prisjusteringar. Vid en prisjustering kommer det nya priset att gälla från och med nästkommande avtalsperiod.
Benchtell har rätt att om inte betalning enligt befintligt avtal erhållits stänga av berörd tjänst.


Benchtells skyldigheter

Förändringar av tjänst skall alltid meddelas kund. Förändringar av tjänsten publiceras på hemsidan samt skickas ut via e-post innan förändringen görs.
Teknisk support skall tillhandahållas via e-post och telefon.
Benchtell säkerställer att information och aviseringar skickas från Benchtell servrar. Benchtell ansvarar inte för skador och/eller ekonomiska förluster, direkta eller indirekta, till följd av att kundens operatör och/eller e-postleverantör inte levererar sms och/eller e-post vidare till kund.
Benchtell ansvarar inte för den av kunder inmatade informationen. Benchtell ansvarar inte för skador och/eller ekonomiska förluster, direkta eller indirekta, till följd av att inmatad information i systemet är felaktig.
Webbplatsen är tillgänglig via internet alla dagar. Benchtell förbehåller sig dock rätten att vid uppdateringar eller underhåll stänga ner webbplatsen eller del av webbplatsen för en begränsad tid. Eventuella störningar av tillgänglighet till webbplatsen kan förekomma på grund av internetuppkoppling, störningar hos webbhotellet, eller underhåll av tjänsten.


Kundens skyldigheter

Kund garanterar att tjänsten Benchtell.com endast används inom den egna organisationen vilket begränsas till det organisationsnummer som angetts vid registreringen.
Kund garanterar att innehåll eller användning av tjänst inte hänvisar till, eller används för någon form av illegal verksamhet.
Kund ansvarar för internetaccess med tillräcklig bandbredd samt den hård- och mjukvara som tjänsten kräver i tillägg till den som levereras av Benchtell.
Kund ansvarar för att e-postsystem är mottagliga för aviseringar via e-post. Kund är ansvarig för att se till att e-postkonton mottagliga för avisering har utrymme för att ta emot avisering. Kund är ansvarig för att korrekt e-postadress är angiven i Benchtell.com.
Kunden svarar för att lösenord inte sprids eller är tillgängliga för obehöriga personer. Föreligger risk för spridning eller att lösenord har kommit i orätta händer eller förlorats ska Kunden omedelbart meddela support@benchtell.com samt omgående byta ut sitt lösenord själv. Detta görs på app.benchtell.com på sidan Inställningar/Din profil.
Benchtell kan utan förvarning stänga ner tjänst om kund bryter mot någon av ovanstående skyldigheter.


Ansvarsbegränsning

Kund ansvarar själv för det innehåll som anges i systemet och följderna därav.
Benchtell svarar inte i något fall för indirekt skada. Kund ansvarar själv för skada som denne kan drabbas av på grund av fel eller brist i kunds egna data och/eller kommunikationsutrustning, programvara eller abonnemang.
Det material som Kunden får ta del av vid användning av tjänsten är baserat på jämförelsematerial inlämnat av andra Kunder vilka Benchtell vid tidpunkten för sammanställandet bedömt som tillförlitliga. Benchtell kan dock inte garantera uppgifternas tillförlitlighet eller fullständighet. Benchtell påtar sig på grund härav ej något ansvar för uppkommen skada, av vad slag det vara må, eller för det ekonomiska resultatet av användning av tjänsten.
Om Benchtell kommer på obestånd eller försätts i konkurs kan Kunden inte göra anspråk på fordran för den återstående delen av inbetalda medel.


Personuppgifter

Benchtell hanterar dina personuppgifter konfidentiellt. Detta innebär att vi inte kommer att lämna ut dina uppgifter till andra företag eller använda dem till oönskad reklam. För det fall att man registrerar sig med en kampanjkod har Benchtell rätt att informera den som förmedlat kampanjkoden att registrering skett. Benchtell hanterar de uppgifter som du lämnar i enlighet med Personuppgiftslagen (PUL) samt Allmänna dataskyddsförordningen, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/679 (GDPR).


Force Majeure

Försvåras avtalets fullgörande väsentligt till följd av yttre omständigheter över vilka parterna inte råder, t ex myndighets åtgärder, krig, mobilisering, förstärkt försvarsberedskap, eldsvåda, brist på arbetskraft, arbetsmarknadskonflikt, naturkatastrof, ogynnsamma väderförhållanden, är parternas skyldigheter suspenderade till den grad omständigheterna tillåter, och så länge som omständigheterna råder.


Tvist

Tvist i anledning av tillämpning, tolkning eller ur avtalet uppkommande rättsförhållanden skall avgöras av skiljemän (förenklat skiljeförfarande) enligt den vid skiljeförfarandets påkallande gällande lagen därom. Skiljeförfarandet skall äga rum i Malmö.


Benchtell AB
Org.nr: 559012-6891